KONFERENCJA ADMINISTRATORÓW SZKOLNYCH SIECI KOMPUTEROWYCH

IX Konferencja Administratorów Szkolnych Sieci Komputerowych
KASSK 2013
Nowy Tomyśl 5 - 7 kwietnia 2013

     KASSK 2004
KASSK 2006
KASSK 2007
KASSK 2008
KASSK 2009
KASSK 2010
KASSK 2011
KASSK 2012

Index  | Prelegenci  | GościeRejestracja | Patroni  | Partnerzy | Program  Uczestnicy  | Grupy warsztat.  |  Kontakt   |  FAQ   | Linki

Prelegenci Konferencji
Prof. dr hab. inż.  Wojciech Cellary

 

W 1974 roku ukończył Wydział Elektryczny Politechniki Poznańskiej i rozpoczął pracę w Instytucie Automatyki, przemianowanym później na Instytut Informatyki. W roku 1977 obronił rozprawę doktorską z informatyki, w 1981 uzyskał stopień doktora habilitowanego, a w 1989 tytuł naukowy profesora.

 

W latach 1974 – 1992 pełnił funkcję Wicedyrektora ds. Badań Instytutu Informatyki Politechniki Poznańskiej. W latach 1992 – 1996 pełnił funkcję Prorektora ds. Nauki we Francusko-Polskiej Wyższej Szkole Nowych Technik Informatyczno-Komunikacyjnych w Poznaniu. Jako profesor wizytujący wykładał i prowadził badania naukowe na sześciu uniwersytetach zagranicznych: Nancy I i II, Paris-Sud i Paris-Dauphine we Francji oraz na uniwersytetach w Genui i Anconie we Włoszech.

 

Obecnie jest profesorem zwyczajnym na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu i kierownikiem Katedry Technologii Informacyjnych. Prowadzi badania naukowe finansowane z Programów Ramowych i Operacyjnych Unii Europejskiej, przez rząd polski oraz przemysł polski, francuski i amerykański. W trakcie swojej kariery zawodowej kierował licznymi projektami z zakresu zastosowań informatyki w przemyśle, zakończonych wdrożeniami. Jest współautorem trzech patentów europejskich. Pełnił funkcję konsultanta Ministerstwa Edukacji Narodowej, Łączności, Infrastruktury, Spraw Wewnętrznych i Administracji, Administracji i Cyfryzacji, Rozwoju Regionalnego, Komitetu Badań Naukowych, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Narodowego Centrum Nauki, komisji sejmowych i senackich. Jest autorem lub współautorem 10 książek, 19 rozdziałów w książkach, 8 redakcji książek i ponad 140 artykułów opublikowanych w czasopismach naukowych i materiałach konferencyjnych oraz wielu artykułów popularnonaukowych. Był głównym organizatorem 37 naukowych konferencji krajowych i międzynarodowych, ponadto uczestniczył w pracach Komitetów Programowych blisko 280 (dokładnie 279) konferencji krajowych i zagranicznych. Jest członkiem seniorem IEEE Computer Society, Polskiego Towarzystwa Informatycznego (w latach 1983 – 1989 pełnił funkcję wiceprzewodniczącego Towarzystwa). Od 2007 roku jest członkiem Komitetu Prognoz PAN „Polska 2000 Plus” (w kadencji 2007 – 2010 był członkiem prezydium), w latach 1987 – 1991 i 1996 – 2011 był członkiem Komitetu Informatyki PAN, a w latach 2004 – 2006 był członkiem prezydium Komitetu PAN „Polska w Zjednoczonej Europie”. Od 2003 roku jest ekspertem Państwowej Komisji Akredytacyjnej, a od 2004 ekspertem Komisji Europejskiej. Od 2003 roku jest członkiem Rady ds. Edukacji Informatycznej i Medialnej przy Ministrze Edukacji Narodowej, a w latach 1999 – 2000 był przedstawicielem Polski w Information Society Forum, organie doradczym Komisji Europejskiej w sprawach globalnego społeczeństwa informacyjnego. W latach 2010 – 2011 pełnił funkcję przewodniczącego Rady Informatyzacji przy Ministrze Spraw Wewnętrznych i Administracji, a od 2011 jest członkiem tej rady kolejnej kadencji. Był również redaktorem naukowym Raportu o Rozwoju Społecznym: Polska w drodze do globalnego społeczeństwa informacyjnego, opracowanego pod auspicjami Programu Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP). W 2002 roku reprezentował Polskę na sesji zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych poświęconej tematyce: „Technologie Informacyjno-komunikacyjne dla rozwoju”. W 2001 roku, opracowany pod jego kierunkiem Internetowy System Obsługi Zamówień e-MAX wdrożony w Philips Lighting Poland, a obejmujący swym zasięgiem 27 krajów z Europy i Azji otrzymał nagrodę Polskiego Towarzystwa Logistycznego i zajął II miejsce w europejskim konkursie „Award of Logistics Excellence 2001” organizowanym przez European Logistics Association. W 2007 roku otrzymał nagrodę im. Marka Cara za szczególne osiągnięcia w propagowaniu tematyki społeczeństwa informacyjnego, w 2008 roku statuetkę InfoStat za innowacyjność koncepcji i wkład w budowanie społeczeństwa informacyjnego w Polsce, a w 2011 roku nagrodę „Ambasador Gospodarki Elektronicznej 2011” przyznaną przez Kapitułę VII Kongresu Gospodarki Elektronicznej i Związek Banków Polskich. W roku 2011 pełnił funkcję przewodniczącego Komitetu Programowego 6. Europejskiej Ministerialnej Konferencji i Wystawy nt. e-Administracji, egov2011PL, organizowanej przez Polskę w ramach prezydencji w Radzie Europy.

Prof. dr hab. Stanisław Dylak

 

Wybitny pedagog i pedeutolog.

Kierownik Zakładu Pedeutologii na Wydziale Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

 

Autor trzech monografii: Wizualizacja w kształceniu nauczycieli, Wprowadzenie do konstruowania szkolnych programów nauczania oraz Projektowanie programów szkolnych dla szkół artystycznych. Redaktor i współredaktor siedmiu prac zbiorowych. Poza tym opublikował ponad 100 artykułów w czasopismach naukowych.

Jego zainteresowania naukowe związane są mediami, kształceniem nauczycieli, kulturą wizualną, programami nauczania. Kierował zespołem, który opracował pierwszy w Polsce program kształcenia nauczycieli przyrody dla zreformowanej szkoły podstawowej, realizowany obecnie na UAM.

Prowadził kilka projektów międzynarodowych w ramach programów PHARE, trzy z nich dotyczyły edukacji przyrodniczej i kształcenia nauczycieli w tym zakresie, jeden projekt dotyczył programów szkolnych, jeden zastosowania technologii informacyjnych w kształceniu uniwersyteckich kadr administracyjnych.

Poza działalnością akademicką interesuje się tworzeniem materiałów dydaktycznych. Był inicjatorem oraz współtwórcą ponad dwudziestu filmów o szkołach w Europie, z czego większość dotyczyła szkół alternatywnych. Niektóre z tych filmów były prezentowane w programie I TVP.

Dwukrotnie uczył w amerykańskim uniwersytecie UNI – University of Northern Iowa, w Stanie Iowa, USA (studia nad mediami) oraz jako visitng scholar w Uniwersytecie w Lubbock, Texas, USA.

Jest członkiem Rady ds. Informatyzacji Edukacji - organu pomocniczego Ministra Edukacji Narodowej.

W trudach pracy i radościach codziennego życia towarzyszy mu żona Hanka. Ma dwóch synów 33 i 35 lat, a także wnuka Piotra i wnuczkę Anię. Poza żoną i całą rodziną, zakochany w koniach.

Prof. dr hab. Maciej M. Sysło

 

– profesor, matematyk, informatyk

Studia, stopnie i tytuły naukowe: Uniwersytet Wrocławski, matematyka – 1968; dr – 1973; dr hab. – 1980; prof. – 1991.

Staże i stypendia zagraniczne: University of Tokyo 1974-1976, Alexander von Humboldt Stifftung, Bonn 1982-1984, 1989; Fulbright Foundation Senior Research Grant, University of Oregon (USA) 1996-1997. Visiting professor w: Washington State University, Pullman 1981-1982; Uniwersytet w Kopenhadze 1987, 1992; Uniwersytet w Groningen, Holandia 1991-1992.

Praca naukowo-dydaktyczna: Uniwersytet Wrocławski, Instytut Informatyki od 1968, dyrektor Instytutu 1984-1991, 1993-1996; pełnomocnik rektora ds. informatyzacji uczelni (lata 80’ i 2004-2005). Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu od 2005 roku; kierownik Zakładu Metodyki Nauczania Informatyki i Technologii Informacyjnej. Członkostwa: PTM, AMS, ACM, IEEE, IFIP, SNTI - Stowarzyszenie Nauczycieli Technologii Informacyjnej (prezes). Funkcjez wyboru: Przedstawiciel Polski w TC3 - Technical Committee 3 on Education, działającego w ramach IFIP; członek Rady ds. Edukacji Informatycznej i Medialnej (MEN); Ekspert PKA (od 2002).

Nagrody: nagroda NOT 1968, nagroda PTM im. H. Steinhausa 1986, nagrody MEN 1993, 1998, 2002, nagroda im. Marka Cara (2010). Specjalizacja i działalność naukowa: matematyka – kombinatoryka, teoria grafów, informatyka – matematyka dyskretna, dydaktyka informatyki.

Autor koncepcji edukacji informatycznej w szkołach różnego typu, twórca i lider zespołu edukacji informatycznej w Instytucie Informatyki UWr. i na Wydziale Matematyki i Informatyki UMK. Publikacje: ponad 150 publikacji matematycznych, informatycznych i dydaktycznych, blisko 30 książek i podręczników, m.in. książki: Discrete Optimization Algorithms with Pascal Programs, Prentice Hall 1983 oraz wydanie w jęz. polskim (współautor); Elementy informatyki. T. 1-3, PWN, Warszawa 1988-98 (wyd. 1-9, współautor, redaktor); Algorytmy, WSiP, Warszawa 1997; Piramidy, szyszki i inne konstrukcje algorytmiczne, WSiP, Warszawa 1998; programy nauczania, podręczniki i poradniki do informatyki dla szkół podstawowych (WSiP, Warszawa 1999), gimnazjów (WSiP, Warszawa 2000) i szkół średnich (WSiP, Warszawa 2002-04). Twórca koncepcji oprogramowania edukacyjnego: pakiet EI (1993), oprogramowanie TI’99 (1999), e-podręcznik.

Dewizy: robić lepiej to, co inni robią dobrze; łączą nas więzy ludzkie, nie maszyny

Hobby: praca, historia komputerów (kolekcja mechanicznych kalkulatorów i maszyn do pisania), muzyka m.in. Chopin, Mozart oraz Enigma, Vangelis, Oldfield, Jarre. Lektury: literatura japońska (Haiku), F. Clifford, biografie, historia nauki i odkryć.

Agnieszka Borowiecka

 

Nauczyciel konsultant w Ośrodku Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie.

Współautorka polskiej wersji Imagine Logo, lokalizacji podręcznika Intel Learning Series, supertrener tego projektu.

 

Autorka wielu publikacji dotyczących wykorzystania TIK w nauczaniu różnych przedmiotów. Uczestniczy w pracach Komisji Zadaniowych Przedmiotowych Konkursów Informatycznych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów woj. mazowieckiego.

Maciej Borowiecki

 

Wicedyrektor ds. edukacyjnych Ośrodka Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie.

Od 27 lat związany z doskonaleniem nauczycieli w zakresie informatyki i technologii informacyjnej. Jest współautorem programów Studiów Podyplomowych Informatyki dla Nauczycieli organizowanych przez IKN, CDN, MIM UW.

Przez wielu lat prowadził zajęcia na tych studiach, głównie z przedmiotów związanych z programowaniem.

 

Uczestniczy w pracach Komisji Zadaniowej i Komisji Wojewódzkiej Przedmiotowego Konkursu Informatycznego dla uczniów gimnazjów woj. mazowieckiego, pełnił także funkcję wiceprzewodniczącego Komitetu Głównego Olimpiady Informatycznej Gimnazjalistów.

Magda Burakowska

 

Nauczycielka informatyki w IV Liceum Ogólnokształcącym oraz Gimnazjum nr 4 w Olsztynie.

Entuzjastka nowych, mądrych rozwiązań wspomagających pracę nauczyciela. Zaangażowana w pracę z młodzieżą, posiada liczne osiągnięcia - wśród jej uczniów są laureaci i finaliści olimpiad oraz konkursów ogólnopolskich.  

Od dawna poszukująca odpowiedzi na pytanie: jak uczyć dobrze i się nie zmęczyć...(odpowiedź pojawi się w trakcie warsztatów).

 

Wolny czas chętnie spędza aktywnie: pływa, jeździ na łyżwach, zagląda do siłowni, pokonuje trasy w parku linowym w towarzystwie swoich dzieci. Lubi zagadki algorytmiczne, zdarza jej się zmagać algorytmicznie w konkursach i podczas warsztatów dla nauczycieli.

Marcin Cały

 

Specjalista ds. marketingu w wydawnictwie Migra. Związany z wydawnictwem od początku jego istnienia.

Dba o przekazywanie nauczycielom informacji o ofercie wydawnictwa, opiekuje się witryną internetową, przygotowuje projekty materiałów reklamowych i promocyjnych, zajmuje się dystrybucją gratisowych egzemplarzy książek.

Tworzy też aplikacje internetowe. Uwagami i pomysłami wspiera Autorkę w zakresie nowych technologii i zagadnień związanych z tworzeniem witryn internetowych.

W wolnym czasie fotografuje, uprawia turystykę rowerową i żeglarstwo.

Robert Celuch

 

Nauczyciel przedmiotów informatycznych w Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika w Iłży. Od 2003 r realizuje zajęcia w oparciu o platformę Apple Macintosh. Wraz z uczniami swojej szkoły od 2005 r. realizował pierwszy w kraju oficjalny szkolny podkast. Prowadził szkolenia dla administratorów szkolnych pracowni komputerowych w ramach projektów współfinansowanych przez EFS. Instalator i integrator szkolnych pracowni komputerowych. Od 2007 r. Apple Certified Trainer w dziedzinie Mac OS X oraz Mac OS X Server. Od 2007 Apple Distinguished Educator. W Liceum Ogólnokształcącym w Iłży od 2008 r. prowadzi jedno z dwóch w Polsce Apple Authorized Training Center for Education. Współpracuje z Międzypowiatowym Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Radomiu. Od 2011 roku jest jest certyfikowanym trenerem Apple Professional Development.

Norbert Frańczuk

 

Nauczyciel przedmiotów informatycznych w Zespole Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Kołobrzegu.
Od samego początku swojej pracy zawodowej wykorzystuje LMS Moodle jako narzędzie wspomagające codzienną pracę. Współorganizator Spotkań Opiekunów Pracowni Komputerowych w Kołobrzegu, gdzie niejednokrotnie prowadził zajęcia praktyczne z zakresu openSUSE i Moodle.
Członek PTI, Akademicki Trener Novell. Opiekun Szkolnego Koła Automatyki i Robotyki.
Prywatnie „słony” żeglarz, entuzjasta klocków Lego i platformy Arduino.

Jolanta Gałecka

 

 jest Ekspertem Edukacji w Young Digital Planet, promotorką nowego podejścia do procesu uczenia się i nauczania. Z wykształcenia radca prawny, edukacją zajęła się w Stanach Zjednoczonych, gdzie pracowała w szkole Montessori oraz w immersyjnej Akademii Hiszpańskiej, a jako wolontariuszka w szkole Waldorfa i w wielu szkołach publicznych.
Swoje doświadczenia wzbogaciła pracą w firmie Microsoft, gdzie zapoznała się z nowoczesnymi technologiami.
Obecnie zajmuje się badaniami naukowymi, trendami w edukacji, rozwojem człowieka i psychologią. Jest ekspertem w kilku projektach unijnych, gdzie bierze udział w wytyczaniu nowych kierunków nowoczesnej edukacji.

Dorota Gawrońska - Popa

 

Dorota Gawrońska-Popa Prezes Zarządu wydawnictwa matematycznego Megawiedza. Pomysłodawca, współtwórca i założyciel portalu edukacyjnego www.MegaMatma.pl Matematyk z wykształcenia, informatyk z powołania i manager w praktyce. Współautor książki "Procenty w otaczającym nas świecie". Pasjonat nowoczesnych technologii informacyjnych w edukacji. Prywatnie uwielbia Włochy, dobre wino, słońce i morze. Dom w Toskanii to niespełnione marzenie i cel na spokojną przyszłość.

Michał Tycjan Grześlak

 

Trener i konsultant w Ośrodku Edukacji Informatycznej i Zastosowania Komputerów w Warszawie. Prowadzi szkolenia, warsztaty oraz konsultacje dla nauczycieli i kadry kierowniczej. Jest współorganizatorem Ogólnopolskiego Zjazdu Opiekunów Szkolnych Pracowni Internetowych w Mrozach. Instruktor Akademii Cisco, Trener projektu „Intel – Nauczanie ku Przyszłości”. Egzaminator ECDL oraz ECDL e-Citizen. Współorganizował konkurs oraz forum Innowacyjnych Nauczycieli 2011. Od 1997 r. pracuje jako nauczyciel informatyki w Gimnazjum im. ks. Aleksandra Fedorowicza w Izabelinie a także administruje tamtejszą siecią komputerową. Współtworzy dwumiesięcznik oświatowy „Uczę Nowocześnie”.

Grzegorz Jankowski

 

Kierownik Projektu Helion Edukacja.

Studiował na Politechnice Poznańskiej Ochronę Środowiska oraz na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu Geografię.

W Helionie pracuje od 2002 roku. Od 2005 jest odpowiedzialny za koordynację działań związanych segmentem edukacyjnym wydawnictwa.

Prywatnie lubi improwizacje gitarowe, fotografię i turystykę górską.

Adam Jurkiewicz

 

wolontariusz Fundacji Wolnego i Otwartego Oprogramowania (www.fwioo.pl), koordynator projektu Wioowszkole (wioowszkole.org), członek elitarnej grupy eduzmieniaczy SuperbelfrzyRP.

Prywatnie - ojciec dwóch młodych ludzi, którzy muszą stawiać czoła codziennej edukacji ;-) I zapalony miłośnik szant i żeglarstwa, od ponad 10 lat użytkownik i administrator systemów UNIX oraz Linux.

Twórca Szkolnego Remiksu Ubuntu.

Piotr Kaniecki

 

– opiekun produktu, specjalista ds. systemów interaktywnych Interwrite w firmie AGRAF Sp. z o. o.

Od 2009 roku popularyzuje wprowadzanie nowoczesnych technologii i cyfryzację polskich szkół. Ekspert w dziedzinie wykorzystywania tablic interaktywnych, interaktywnych tabletów oraz pilotów do testów i odpowiedzi w nauczaniu.

W AGRAFIE zajmuje się serwisem i pomocą techniczną dla użytkowników urządzeń interaktywnych, którzy zawsze mogą liczyć na jego wsparcie. Prowadzi wiele szkoleń i prezentacji dla nauczycieli i wykładowców.

Michał Kęska

 

absolwent SIWCh, pedagog, dziennikarz radiowy, m.in. autor kilku cyklicznych audycji z udziałem dzieci, webmaster.

 

Nauczyciel informatyki w szkole podstawowej, twórca cyklu podręczników do zajęć komputerowych dla szkoły podstawowej dla klas 1–3 oraz autor pierwszego w Polsce podręcznika multimedialnego Lubię to! do zajęć komputerowych dla klas 4–6.

Grażyna Koba

 

jest autorką ponad 50 publikacji z dziedziny edukacji informatycznej, w tym wielu podręczników do przedmiotów informatycznych nauczanych na wszystkich etapach edukacyjnych (od pierwszej klasy szkoły podstawowej do ostatniej klasy szkoły ponadgimnazjalnej). Przejrzysty i atrakcyjny sposób pisania, nawet o trudnych zagadnieniach, powoduje, że jej podręczniki inspirują do prowadzenia interesujących, efektywnych zajęć i spotykają się z bardzo dobrym przyjęciem wśród uczniów i nauczycieli.

Z wykształcenia jest informatykiem (ukończyła Wydział Informatyki i Zarządzania na Politechnice Wrocławskiej). Wiele lat pracowała w szkole jako nauczyciel informatyki. Utworzyła, jedną z pierwszych w Polsce, autorskich klas informatycznych. Jej uczniowie zajmowali wysokie miejsca w olimpiadach krajowych i międzynarodowych. Była doradcą metodycznym i konsultantem informatyki. Uczestniczyła w pracach zespołów doradczych MEN w zakresie edukacji informatycznej.

Za twórcze inicjatywy i aktywny udział w rozwoju edukacji informatycznej w Polsce otrzymała nagrodę Towarzystwa Szkół Twórczych oraz Srebrny Krzyż Zasługi przyznany przez Prezydenta RP.

Aktualnie pełni funkcję wiceprezesa firmy MIGRA i zajmuje się, poza pisaniem i promowaniem książek, koordynowaniem wszystkich prac związanych z przygotowaniem ich do druku. Lubi podróżować, przebywać nad morzem, tańczyć, czytać książki i malować.

Krzysztof Kolanowski

 

Specjalista do spraw Systemu Kontroli Frekwencji i Postępów w Nauce LIBRUS.

Przez 17 lat nauczyciel matematyki i informatyki oraz wychowawca w Liceum Ogólnokształcącym nr 9 w Poznaniu, liczne nagrody dyrektora, praca z młodzieżą. Jego atutem jest dobra znajomość środowiska nauczycielskiego i technologii informatycznych skutkująca ponadprzeciętną zdolnością rozumienia potrzeb nauczycieli.

W życiu prywatnym ojciec trójki dzieci, jego pasją jest historia i polityka.

Paweł Komar

 

Absolwent Wydziału Elektrycznego Politechniki Szczecińskiej w specjalności Elektronika i Telekomunikacja.

Od 2006 roku związany z firmą Nordweco Sp. z o.o., w której początkowo jako kierownik działu audiowizualnego, a obecnie zastępca dyrektora do spraw handlowych zajmuje się sprzedażą oraz promocją urządzeń interaktywnych wykorzystywanych w sektorze edukacyjnym oraz biznesowym.

Współprowadzi coroczne warsztaty dla nauczycieli poświęcone wykorzystaniu technologii interaktywnych w edukacji organizowane przez Wyższą Szkołę Humanistyczną Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Szczecinie.

Jarosław Kowalski

 

Od lipca 2012 roku odpowiada w firmie Pearson Central Europe (PCE) za rozwiązania informatyczne i nowe projekty w obszarze cyfrowej edukacji. Reprezentuje PCE w Porozumieniu Nowoczesnej Edukacji przy Polskiej Izbie Książki, jest przewodniczącym Komitetu Cyfrowej Edukacji przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji, a także jest członkiem Rady Nadzorczej Polskiego Związku Pracodawców Prywatnych Edukacji.

Ostatnie 20 lata ściśle związany z branżą teleinformatyczną, w szczególności z firmą Novell. Propagator budowania i stosowania otwartych standardów oraz otwartego oprogramowania, w szczególności w administracji publicznej i edukacji.

Bartosz Krzyżaniak

 

Zanim został redaktorem naczelnym magazynu EduFakty – Uczę Nowocześnie przez kilkanaście lat pracował w mediach, m.in. w Pulsie Biznesu, gdzie był dziennikarzem, redaktorem i wydawcą, Życiu, Życiu Warszawy, Super Expressie.  

Współpracował z radiową Trójką, prasą ekonomiczną, społeczną i motoryzacyjną.

 

Ukończył dziennikarstwo na UW oraz podyplomowe studia ekonomiczne Instytutu Nauk Ekonomicznych PAN oraz NBP.

Jest laureatem Nagrody Ostrego Pióra przyznanej przez Business Centre Club za propagowanie w pracy zawodowej zasad przedsiębiorczości, wspieranie idei wolnego rynku i szerzenie edukacji ekonomicznej.

Maciej Kułak

 

Jest absolwentem Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW, dziennikarzem oświatowym i specjalistą Public Relations.

Pracował m.in. w „Gazecie Wyborczej” i „Głosie Nauczycielskim”.

Brał udział w pracach zespołu ekspertów ds. edukacji w Narodowym Programie Rozwoju Foresight Polska 2020 realizowanym przez MNiSW.

 

Obecnie jest Dyrektorem wydawnictwa Benild wydającego magazyn „EduFakty – Uczę Nowocześnie”. W 2010 roku został wyróżniony przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci odznaką specjalną „Przyjaciel Dziecka Ulicy”.

Marzena Lemańska

 

Absolwentka matematyki na UAM, nauczyciel dyplomowany, zatrudniona w Gimnazjum im. F. Szołdrskiego w Nowym Tomyślu.

Od roku prowadzi zajęcia z matematyki w e-klasie w nowotomyskim Gimnazjum wykorzystując między innymi platformę GimPlus, MegaMatme, iPady.

Brała udział w projektach "Szkoła z Klasą 2.0", "iPad w edukacji", e-Szkoła Wielkopolska" ,"Nauki ścisłe w połączeniu z językiem angielskim- szansą młodego pokolenia na lepszą przyszłość", "Szkoła z MegaMatmą"

Prywatnie: mąż Wojtek, 6 letni synek Piotr, w wolnym czasie dobra książka, muzyka, projektowanie wnętrz i lampka dobrego wina.

Łukasz Majek

 

Kierownik Wsparcia Technicznego w firmie ArcaBit. Od wielu lat związany z branżą bezpieczeństwa komputerowego. Specjalista w dziedzinie wdrożeń i administracji systemów bezpieczeństwa. Obecnie nadzoruje pracę najpopularniejszego programu antywirusowego ArcaVir u stale rosnącej rzeszy użytkowników, zarówno w Polsce jak i za granicą. Wspiera również rozwój produktu od strony funkcjonalnej.
Wielokrotnie prowadził szkolenia dla administratorów szkolnych sieci komputerowych z zakresu ochrony przed szkodliwym oprogramowaniem i nieodpowiednimi treściami internetowymi.
Maria Neubauer-Darska

 

Nauczyciel dyplomowany. Absolwentka Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ukończyła studia podyplomowe w Wyższej Szkole Języków Obcych w Poznaniu. Od 19-stu lat pracuje jako lektor języka angielskiego.
Obecnie jest koordynatorem międzynarodowego trzyletniego projektu British Council pod hasłem Connecting Classrooms, którego liderzy (uczniowie) współpracują w języku angielskim w trybie online, nad szukaniem rozwiązań dla problemów społecznych jakie dotykają współczesnych nastolatków w Szkocji, Hiszpanii, Polsce oraz Bośni i Hercegowinie. Jest koordynatorem językowym w programie Microsoft Partners in Learning. W 2010 roku Maria aktywnie uczestniczyła w projekcie E-WIELKOPOLSKA SZKOŁA poświęconym propagowaniu zastosowania nowych technologii we współczesnej edukacji. Od dwóch lat jest nauczycielem w e-klasie, gdzie wykorzystuje nowe technologie w nauczaniu.
Bożena Nowak

 

Nauczyciel matematyki i informatyki w Zespole Szkół nr 4 w Pruszczu Gdańskim.
Szkolny koordynator TI. Propagator zastosowania TI w nauczaniu różnych przedmiotów szczególnie matematyki.
Od 2002 roku Apple Distinguished Educator. Chętnie dzieli się swoją wiedzą i doświadczeniem na konferencjach i zjazdach użytkowników zarówno komputerów Macintosh jak i PC-tów. Szkoli nauczycieli w zakresie TI. Od 2011 roku Apple Professional Development Trainer.
Lubi turystykę kajakową i rowerową.
Jacek Nowak

 

komputerami Apple “na poważnie” zajmuje się od 2003 roku, jest ich pasjonatem i aktywnym propagatorem. W 2003 roku ukończył studia na Politechnice Łódzkiej. Studiował na Royal Institute of Technology w Sztokholmie, gdzie przygotował i obronił swoją prace magisterską. W ramach projektów “Pracownie Komputerowe dla Szkół” prowadził szkolenia dla nauczycieli, w tym opiekunów szkolnych pracowni komputerowych, z zakresu Mac OS X i Mac OS X Server. Instalator i integrator szkolnych pracowni komputerowych. Od 2007 roku Certyfikowany Trener Apple w zakresie Mac OS X i Mac OS X Server.
Od 2008 roku Wzorcowy Edukator Apple, od 2009 Certyfikowany Trener Apple w zakresie Xsan 2.
Na co dzień, poza prowadzeniem zajęć, zajmuje się konfiguracją i administracją sieci komputerowych.
Joanna Olszewska

 

– specjalista ds. nowoczesnych pomocy edukacyjnych w wydawnictwie pwn.pl z wieloletnim doświadczeniem w branży edukacyjnej. Kiedyś nauczycielka języka niemieckiego, obecnie entuzjastka nowych metod nauczania z wykorzystaniem technologii cyfrowych.
Prywatnie lubi długie spacery z psem (pies lubi je jeszcze bardziej :-) oraz jest miłośniczką kina
Grzegorz Piątas

lat 45, absolwent wydziału filologii polskiej UAM. Nauczyciel dyplomowany, od 1999 r. zatrudniony w Gimnazjum im. Feliksa Szołdrskiego w Nowym Tomyśłu. Doradca metodyczny na co dzień współpracujący z poznańskim Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli.
Praktyk. Od dwóch lat prowadzi w e-klasach nowotomyskiego Gimnazjum lekcje języka polskiego, do których przygotowania i prowadzenia wykorzystuje technologie informacyjne i komunikacyjne. Lider Edukacji Interaktywnej (SEE – SMART Exemplary Educator).
Prywatnie - kolekcjonuje płyty CD z muzyką lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych.
Paweł Pieniak

Absolwent Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie. Z branżą IT związany od ponad 10 lat.
Obecnie jako konsultant Działu Wsparcia Technicznego w firmie ArcaBit zajmuje się szeroko rozumianą pomocą techniczną dotyczącą oprogramowania ArcaVir.
W ramach projektu "Bezpieczna Szkoła" prowadzi szkolenia, skierowane do nauczycieli, dotyczące bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w Internecie.
Tomasz Pieper

 

– Kierownik Edukacyjnego Projektu Informatycznego, ProgMan S.A.

Pracownik Działu Rozwoju firmy ProgMan S.A. Absolwent Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej oraz Matematyki z Informatyką Uniwersytetu Gdańskiego. Posiada przygotowanie i doświadczenie pedagogiczne jako nauczyciel informatyki. Kilka ostatnich lat zdobywał doświadczenie trenerskie na płaszczyźnie tematycznych szkoleń komputerowych.
W ProgMan S.A. Kierownik Edukacyjnego Projektu Informatycznego, odpowiedzialny mi.in. za optymalizację przepływu informacji w placówkach oświatowych (System Zarządzania Informacją).
Marta Samulowska

 

 Menedżer Zespołu Edukacji Esri Polska. Absolwentka kierunku Inżynieria Środowiska na SGGW, miłośniczka nauki, GIS-u, wypraw rowerowych oraz odkrywania bliskich i dalekich zakątków świata. Jej ogromną pasją są ludzie, dlatego dużo czasu poświęca swoim najbliższym, przyjaciołom, a także poznawaniu nowych ciekawych osób.
W Esri Polska pracuje od roku 2008. Prowadzi Zespół Edukacji, który stanowi grupę zaprzyjaźnionych pasjonatów, gdzie każdy ma głowę pełną pomysłów i zaraża nimi swoich kolegów. Z wielką przyjemnością współpracuje z naukowcami, nauczycielami i studentami, uczestniczy w edukacyjnych projektach i pomaga rozbudowywać społeczność GIS w edukacji.
Dariusz Stachecki

 

Nauczyciel dyplomowany. Absolwent UAM w Poznaniu. Wicedyrektor Gimnazjum im. Feliksa Szołdrskiego w Nowym Tomyślu. Egzaminator ECDL i ECDL Advanced, egzaminator OKE, instruktor Akademii Informatycznej Cisco, trener Ogólnopolskiej Fundacji Edukacji Komputerowej, Apple Distinguished Educator (ADE) oraz Apple Professional Development Trainer (APD).

Członek Polskiego Towarzystwa Informatycznego. Informatyką w szkole zajmuje się od 1991 roku. Jest animatorem i propagatorem idei wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych w pracy szkoły. Był prelegentem na wielu krajowych i międzynarodowych konferencjach. Prowadzi szkolenia dla nauczycieli, opiekunów Internetowych Centrów Informacji Multimedialnych, opiekunów pracowni komputerowych. Inicjator wielu działań wdrażających technologię w edukacji, programów komputeryzacji szkół, tworzenia i rozbudowy szkolnych infrastruktur informatycznych. Od 2006 roku aktywnie uczestniczy w programie eSzkoła Wielkopolska. Jest liderem szkolnym w programie Microsoft Partners in Learning. Sukcesy: tytuł Pathfinder School (2010) oraz Mentor School (2011 i 2012) dla Gimnazjum w Nowym Tomyślu jako lidera edukacji informacyjnej PIL (jedna z 30 najbardziej innowacyjnych szkół na świecie). Tytuł: Przyjaciel ECDL w PTI. Za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania odznaczony w 2009 roku Medalem Komisji Edukacji Narodowej. Członek Rady ds. Informatyzacji Edukacji - organu pomocniczego MEN.

Dawid Staniek

 

Pracuje w firmie Copy Service Kalisz jako specjalista ds. wdrożeń i szkoleń z obsługi systemów interaktywnych.

 

Prywatnie większość czasu spędza z narzeczoną i oddaje się swojej pasji jaką jest muzyka i zespół rockowy De Indigo.

Arkadiusz Stefan

 

Jest doradcą edukacyjnym SMART w firmie Image Recording Solutions oraz certyfikowanym trenerem SMART. Zajmuje się wspieraniem nauczycieli wykorzystujących w swojej pracy urządzenia i programy kanadyjskiej firmy Smart Technologies. Współtworzy dla pedagogów stronę www.tablice.net.pl, gromadzi i kategoryzuje przydatne dla nauczycieli strony na delicious.com/tswmk oraz profil www.facebook.com/TSwMK (Tablica SMART w Mojej Klasie).

Jest nauczycielem dyplomowanym. Uczył przedmiotów muzyka, technika i informatyka.

Ukończył studia informatyczne na Politechnice Poznańskiej i Politechnice Radomskiej. Od 1992 roku zajmuje się zagadnieniami praktycznego zastosowania informatyki i technologii informacyjnych w oświacie. Jego pasje to gra na tubie, orkiestra dęta i gotowanie dla mojej rodziny.

Andrzej Szymczak

 

Przez wiele lat nauczyciel informatyki w szkole podstawowej i gimnazjum, oraz technologii informacyjnej w liceum i technikum w Warszawie.

Wszystkimi sposobami rozbudowuje sieć i pracownie komputerowe w swojej szkole. Szuka prostych rozwiązań na skuteczne zastosowania TI w praktyce. Szczególnie zajmuje się zastosowaniami prostych CMS-ów.

Chętnie ucieka z miasta do lasu i nad jeziora. Lubi fotografię cyfrową, modele zdalnie sterowane, strzelectwo sportowe i ogrodnictwo.

W czasie wakacji stara się unikać komputerów.

Tomasz Świgoń

 

- Specjalista ds. Wdrożeń i Szkoleń IT w firmie LIBRUS.

Od 1999 roku związany z edukacją, początkowo jako nauczyciel, następnie jako konsultant Wydawnictwa Szkolnego PWN.

Od roku zajmuje się szkoleniami i wdrożeniami systemów IT na terenie woj. kujawsko-pomorskiego.

Prywatnie interesuje się muzyką i sportem.

Zbigniew Talaga

 

Absolwent informatyki Politechniki Poznańskiej, wieloletnie doświadczenia w pracy na rzecz edukacji widzianej z różnej perspektywy: nauczyciela, wizytatora, dyrektora szkoły.
Współautor serii podręczników „Informatyka nie tylko dla uczniów” Wydawnictwa Szkolnego PWN.
Aktywny uczestnik wielu konferencji i przedsięwzięć naukowych, m.in. Laboratorium Wirtualnej Organizacji Działań. Postrzega edukację informatyczną w szerszej perspektywie podmiotowego współdziałania ludzi w środowisku usług sieci komputerowych.
Zainteresowania: historia, architektura budynków i ogrodów.
Obecnie pełni funkcje dyrektora Zespołu Szkół Budownictwa Nr 1 w Poznaniu.
Maciej Tyran

 

– dyrektor handlowy wydawnictwa pwn.pl, związany z firmą od 1998 roku. Absolwent Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Brał czynny udział w realizacji wielu projektów edukacyjnych (m.in. „Pracownie komputerowe dla szkół”), a od 2009 roku stoi na czele projektu „Fizyka jest ciekawa” (projekt ten wybrany został przez Ministerstwo Edukacji Narodowej jako wzorcowy przykład realizowania dobrych praktyk). W wolnych chwilach nurkuje i biega na długich dystansach, prywatnie szczęśliwy mąż swej żony Ani oraz troskliwy tata trojga pociech.
Sebastian Wasiołka

 

Starszy Trener w firmie Young Digital Planet S.A. Absolwent Politechniki Śląskiej w Gliwicach, założyciel europejskiej organizacji „Europa-FELS”, członek Stowarzyszenia Niezależnych Wytwórców Energii Skojarzonej, członek Polskiego Towarzystwa Informatycznego, ekspert Centralnej Komisji Egzaminacyjnej ds. egzaminu zawodowego, autor i recenzent ogólnopolskich zadań egzaminacyjnych, autor licznych publikacji naukowych z dziedziny informatyki i edukacji.
Autor nowej podstawy programowej w zawodzie technik teleinformatyk. Ekspert Ośrodka Rozwoju Edukacji. Kierownik projektów e-learningowych, promotor edukacji interaktywnej i kształcenia zdalnego.
Prowadzi liczne szkolenia dla środowiska edukacyjnego, m.in. z wykorzystania nowoczesnych urządzeń prezentacyjnych w procesie dydaktycznym. Nauczyciel dyplomowany, otrzymał wiele nagród za osiągnięcia w pracy zawodowej, m.in.: Brązowy Medal Komisji Edukacji Narodowej, Złotą Odznakę "Zasłużony dla rozwoju województwa Śląskiego", Nagrodę Śląskiego Kuratora Oświaty.
Mistrz Świata w szpadzie, brązowy medalista Uniwersjady, wielokrotny medalista Mistrzostw Polski. Za osiągnięcia sportowe otrzymał Nagrodę Ministra Sportu. Zainteresowania: sport, podróże, muzyka. Prywatnie: żona Barbara oraz 9-letnia córeczka Karolinka – tancerka i gimnastyczka artystyczna, talent Pomorza 2010r. i 2011r.
Janusz Wierzbicki

 

Absolwent Politechniki Warszawskiej Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych. Od 1996 roku prowadzi zajęcia dla nauczycieli. Ponad 13 lat współpracuje z Ośrodkiem Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie, prowadząc w nim szkolenia, uczestnicząc w tworzeniu nowych form doskonalenia oraz materiałów edukacyjnych dla ich uczestników. Jest egzaminatorem ECDL, ECDL WebStarter oraz ECDL e-Citizen. Uczestniczył w opracowaniu wielu programów nauczania, a także materiałów dydaktycznych i metodycznych - między innymi dla administratorów szkolnych pracowni internetowych działających pod kontrolą systemów MS SBS, a także na temat technik prezentacji, metody projektowej w edukacji, czy zaawansowanego tworzenia stron WWW przy wykorzystaniu języka PHP. Uczestniczył w programie „Intel – Nauczanie ku Przyszłości” jako Super Trener. Prowadzi serwisy internetowe zapewniające wsparcie osobom zarządzającym serwerami MS SBS. Pełnił wielokrotnie rolę niezależnego konsultanta przy realizacji projektów wyposażania szkół w laboratoria komputerowe, brał udział w przygotowaniu i wdrożeniu projektu informatyzacji bibliotek pedagogicznych. Jest współorganizatorem Ogólnopolskiego Zjazdu Opiekunów Szkolnych Pracowni Internetowych w Mrozach. Od kilku lat prowadzi także wykłady i ćwiczenia z zakresu TIK na kilku warszawskich wyższych uczelniach, między innymi z zakresu sieci komputerowych i systemów operacyjnych.
W latach do 2009 - 2011 zajmował się edukacją w Microsoft Sp. z o.o. Zastępca Redaktora Naczelnego "Edu Fakty Uczę Nowocześnie".

Michał "rysiek" Woźniak

 

Prezes Zarządu Fundacji Wolnego i Otwartego Oprogramowania.

Haktywista zajmujący się prawami człowieka w erze cyfrowej, orędownik Wolnego Oprogramowania, rzecznik prywatności i anonimowości on-line; ekspert-wolontariusz Fundacji Panoptykon, współorganizator hakatonów społecznych, członek-założyciel Warszawskiego Hackerspace’a, członek grupy Telecomix.

Dawniej kierownik techniczny Laboratorium Technik Mobilnych BRAMA na Politechnice Warszawskiej oraz student Instytutu Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego.

Edyta Wyka

 

Członek Zespołu Edukacji Esri Polska.

 

Absolwentka kierunku Gospodarka Przestrzenna na Wydziale Geodezji i Kartografii PW. Interesuje się urbanistyką, architekturą i tym co nietuzinkowe w miejskiej tkance. Stąd jej zamiłowanie do analiz przestrzennych i modelowania 3D.

 

W Esri Polska chętnie podejmuje inicjatywy z dziedziny edukacji, by inspirować technologiami GIS już najmłodszych. Nawiązuje współpracę ze szkołami podstawowymi, gimnazjalnymi i średnimi przeprowadzając warsztaty dla nauczycieli i uczniów.

Bartłomiej Zawadzki

 

od trzech lat pracuje w firmie Copy Service Kalisz. Od 2013 roku jako koordynator działu Handlowego.

 

Absolwent UAM w Poznaniu. Od kilku lat ściśle związany z edukacją, początkowo jako nauczyciel w gimnazjum, później jako asystent w Wydawnictwie Szkolnym PWN, aż po obecną pracę.

 

Prywatnie szczęśliwy mąż oraz tata 1.5 rocznej Zosi. Gra i czasami prowadzi orkiestrę dętą.

KONFERENCJA ADMINISTRATORÓW SZKOLNYCH SIECI KOMPUTEROWYCH